Produkce

Produktem naší společnosti je zdravá, životu prospěšná krajina. Všechny naše činnosti jsou podřízeny tomuto cíli a obsahují ucelené spektrum stavebních prací a služeb, které zdravé životní prostředí vytvářejí.

Pro snadnou orientaci členíme naši činnost do čtyř hlavních kategorií.

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

V této oblasti máme velké zkušenosti s činnostmi, které obnovují přirozené funkce vodních toků, nápravou mnohdy nevhodně provedených melioračních zásahů, které nebyly realizovány s ohledem na stabilitu krajiny a její vyváženost. Naše stavby a úpravy vedou nejen k harmonické krajinotvorbě, ale zvyšují retenční schopnost lokality a výrazně snižují možné povodňové škody.

Zvyšují schopnost zadržovat vodu, eventuálně ji odvádět, zabezpečují její schopnost okysličování a vrací krajinu do podoby přírodě blízkých ekosystémů. Těší nás, že výsledkem naši práce je obnova života, návrat živočichů a zvýšení biodiverzity do obnovených toků, vodních ploch a mokřadů.

Některé typy našich vodohospodářských prací:

 • úpravy pro zvýšení retenční schopnosti krajiny (zřizování nových rybníků, nádrží a poldrů)
 • realizace protierozních opatření
 • hrazení potoků a bystřin (stabilizace podélného spádu a snižování unášecí schopnosti)
 • realizace rybích přechodů pro migrační trasy

Součástí nabídky našich služeb je i konzultační činnost pro možné využití dotačních programů jak ze zdrojů v rámci EU, tak z prostředků SFŽP, MŽVP, případně jiných ministerstev.

INŽENÝRSKÉ STAVBY

Společnost Agromeli je připravena řešit s investory problematiku systémové obnovy a rozvoje stokových sítí. Naše zkušenosti a zázemí umožňují koordinovat všechny postupy se všemi návaznými činnostmi, jako je obnovakomunikací, vodovodů a ostatních inženýrských sítí. Naši odborníci jsou připraveni konzultovat s vámi nejvhodnější řešení odkanalizování Vaší obce přirozeným gravitačním systémem nebo alternativně, s maximálním ohledem na rizika provozu a dlouhodobé provozní náklady.

V naší nabídce inženýrských staveb je dále zahrnuta:

 • výstavba vodovodů a kmenových stok
 • realizace opěrných a zárubních zdí různými technologiemi (prefabrikovaný i monolitický železobeton,
  ražené i vrtané piloty, drátokamenné opevnění apod.)
 • stabilizace náspu konstrukcí, eventuálně zakládání staveb v náročných podmínkách

DOPRAVNÍ STAVBY

Naše společnost se aktivně podílí na rozvoji dopravní infrastruktury některých obcí, měst a regionů.

Z příkladu naší činnosti uvádíme:

 • výstavba a rekonstrukce komunikací, parkovišť, cyklostezek a zpevněných ploch
 • výstavba a rekonstrukce silničních propustků a mostů
 • realizace polních a lesních cest
 • sanace a opravy silničních těles a svahů

ENVIRONMENTALNÍ SLUŽBY

V návaznosti na měřítka EU se do popředí dostávají ekologická hlediska sanace a tvorby krajiny. Důležitou roli v tomto procesu sehrávají odborné postupy (revitalizace a rekultivace), které si kladou za cíl obnovit kvalitativní parametry území, jež jsou narušena činností člověka a zabezpečit jeho další udržitelný rozvoj. Společnost Agromeli je pro Vás zkušeným a zodpovědným partnerem při návrzích, projektech a realizacích technologických postupů zejména v těchto oblastech:

 • odbahňování rybníků, nádrží a toků i s možností ekologické likvidace případně kontaminovaného odpadu – nánosů
 • zřizování a obnova mokřadňích biotopů
 • revitalizace říčních systémů
 • výstavba biokoridorů a biocenter
 • rekultivace a sanace skládek komunálních odpadů
 • revitalizace průmyslových areálů a průmyslových zón řešením dekontaminace zemin a podzemních vod

Součástí nabídky našich služeb je i konzultační činnost pro možné využití dotačních programů jak ze zdrojů v rámci EU, tak z prostředků SFŽP, MŽVP, případně jiných ministerstev.

Související témata Agromeli: 

Napište nám

Kontakt

Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178
627 00 Brno
tel.: +420 545 217 034
mob.: +420 602 516 207
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989
agromeli@agromeli.cz